آمد رمضان و مقدمش بوسيدم     در رهگذرش طبق طبق گل چيدم
من با چه زبان شكر بگويم كه به چشم     يكبار دِگر ماهِ خدارا ديدم
پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: کسي که از روي ايمان و اميد کسب اجر و پاداش، ماه رمضان را روزه بگيرد گناهان (صغيره) گذشته او بخشوده مي‌شود. (روايت بخاري و مسلم)
مقالات رمضان
نوارهاي رمضان